Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Regels en regelingen

Reglementen Ons Middelbaar Onderwijs


Onderstaande reglementen zijn te downloaden via www.omo.nl en liggen ter inzage op de administratie.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure rond de behandeling van bezwaar en beroep. Het gaat dan om besluiten met betrekking tot examenzaken en de toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen.

Reglement ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie Ons Middelbaar Onderwijs
De Raad van Bestuur heeft deze regeling vastgesteld voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ter bevordering van een prettig schoolklimaat en een prettige omgang van elkaar.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen, beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht wordt door de klachtencommissie pas in behandeling genomen als er op school zelf geen bevredigende oplossing is gevonden. De actuele contactgegevens van de klachtencommissie zijn te vinden op www.omo.nl. 

Integriteitscode
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een eigen integriteitscode opgesteld, die algemeen bindend is voor alle scholen en voor alle bestuurlijke organen van de vereniging.

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de rector.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In het privacyreglement staat op welke wijze er binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt omgegaan met persoonsgegevens en privacy. Voor privacy gerelateerde zaken kan met de school contact gezocht worden via p.vleer@maurickcollege.nl. 

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector en de Raad van Advies.

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Op 1 augustus 2019 is de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in werking getreden op locaties waar communicatie via gezichtsuitdrukking belangrijk is. Het verbod geldt in onderwijsinstellingen voor schoolmedewerkers, leerlingen, ouders en andere bezoekers op het terrein van de school, zowel binnen als buiten. De wet bepaalt dat er een verbod is op het dragen van kleiding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt, tenzij de gezichtsbedekkende kleding:

  • noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of veiligheid;
  • noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of;
  • passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of culturele activiteit. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

In deze meldcode wordt aangegeven hoe binnen de school wordt omgegaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling, zodat zo snel en adequaat mogelijk hulp geboden kan worden.

Schoolreglementen

De onderstaande reglementen zijn direct hieronder te downloaden

Schoolmanagementstatuut
Het schoolmanagementstatuut regelt de verhouding tussen de rector en de overige leden van de schoolleiding en andere functionarissen. 

NB. Voorbehoud hierbij is dat het schoolmanagementstatuut van de school is vastgesteld door de Raad van Bestuur en aldus in werking is getreden.

Schoolmanagementstatuut

Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is een geschreven weergave van goede voornemens, gewoonten en gebruiken die het onderlinge verkeer tussen alle betrokkenen vormgeeft.

Leerlingenstatuut en Addendum leerlingenstatuut

Anti-pestprotocol
In dit protocol is opgenomen hoe de school handelt bij het voorkomen van pestgedrag en bij feitelijke pestsituaties.

Anti-pestprotocol

Afspraken en regels
Om het werken en leren op school in goede banen te leiden, zijn er algemene afspraken en regels vastgesteld.

Afspraken en regels 

Reglement genotmiddelen
In dit reglement is opgenomen de wijze waarop de school omgaat met roken, alcohol, drugs en gokken. 

Reglement genotmiddelen

Reglement internet en sociale media op het Maurick College
In dit reglement is opgenomen de wijze waarop de school van leerlingen en medewerkers verwacht om te gaan met hardware, software, internet en sociale media.

Reglement internet en sociale media op het Maurick College

Reglement practicum
Tijdens een practicum (scheikunde, biologie, natuurkunde) kunnen de leerlingen met diverse bronnen van gevaar in aanraking komen.

Als er wat gebeurt, kan de leerling slachtoffer worden, per ongeluk of door toedoen van de leerling of medeleerling. Gevaren kunnen worden voorkomen als iedereen zich veilig en verantwoordelijk gedraagt. Om de veiligheid en die van anderen te waarborgen, is het noodzakelijk dat de leerling de regels kent.

Reglement practicum

Reglement cameratoezicht
Dit reglement geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van leerlingen, medewerkers en bezoekers.

Reglement cameratoezicht