Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Doelen van het onderwijs
Levensbeschouwelijke identiteit

Het Maurick College staat als katholieke school open voor de verscheidenheid van religieuze opvattingen onder de leerlingen; pluriformiteit en respect voor elkaars opvattingen zijn wezenskenmerken van onze school.

Deze thema’s worden met name tijdens de lessen burgerschap in de onderbouw en maatschappijleer in de bovenbouw behandeld.

Het streven van de school is om in het onderwijs van alle vakken en in de uitvoering van de buitenlesactiviteiten deze uitgangspunten te integreren. De school ziet het uitdragen van deze identiteit als een gezamenlijke missie.

Dalton op het Maurick College

Het daltononderwijs kent als doelstelling een bewuste opvoeding tot verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De school kiest een organisatievorm die bij deze opvoedingsidealen aansluit. De leerling heeft een grote mate van keuzevrijheid om zich in de gewenste richting te ontwikkelen. De vrijheid van het individu mag nooit de ontplooiing van een ander in de weg staan. Zodoende is er altijd sprake van kiezen in verantwoordelijkheid. Een mens leeft met andere mensen in een goed georganiseerde samenleving en binnen het daltononderwijs is het opvoeden tot samenwerken een andere hoofddoelstelling. Meer informatie over ons daltononderwijs kunt u nalezen in ons daltonboek dat te vinden is op de website van de school. Ook kunt u terecht op www.dalton.nl. De belangrijkste uitgangspunten daaruit vindt u hieronder:

Kiezen in verantwoordelijkheid

Op een daltonschool leren kinderen zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. ‘De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid. Het kind dat maar doet waar het zin in heeft, is niet vrij. Integendeel, het wordt een slaaf van slechte gewoontes, egoïstisch en ongeschikt voor een leven met anderen’, zei pedagoge Helen Parkhurst al in 1922. Parkhurst is de grondlegster van het daltononderwijs. De docent biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te kunnen leren hanteren.

Zelfstandigheid

Zelfstandige mensen
Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houdt het daltononderwijs rekening mee.

Zelfstandig werken
Iedere leerling heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt op daltonscholen veel zelfstandig gewerkt. De docent onderzoekt steeds wat elke leerling nodig heeft om iets specifieks te kunnen leren. Zijn rol is het begeleiden en coachen van iedere leerling, waarbij het initiatief zoveel mogelijk bij de leerling blijft.

Samenwerking

Tijdens de instructie-uren, daltonuren en Mauricktijd worden de leerlingen gestimuleerd om samen te werken. De daltonuren zijn geschikt voor het samenwerken aan bijvoorbeeld een werkstuk of het voorbereiden dan wel bespreken van een toets. Samenwerken betekent ook samen een vraagstuk oplossen. Mocht dit niet lukken, dan kan op dat moment de docent ingeschakeld worden. Deze neemt in de daltonuren en tijdens Mauricktijd de rol van begeleider op zich en bewaakt samen met de leerlingen de werksfeer en de effectieve invulling van dat uur.

Respect voor de ander
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op daltonscholen aandacht besteed aan het werken in groepjes. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. 

De meerwaarde van Dalton

Optimale ontwikkelingskansen
Wat heeft deze leerling nodig om te leren lezen, schrijven, een werkstuk te maken, sociaal vaardiger te worden? Dat is het uitgangspunt van Dalton. Steeds opnieuw onderzoekt de docent wat een individuele leerling nodig heeft om verder te komen in zijn ontwikkeling. De docent schept de voorwaarden zodat iedere leerling zich kan ontplooien.

In het onderwijs op het Maurick College is de daltonpedagogiek te herkennen in de volgende aspecten: 

  • De docent gaat uit van het eigen vermogen van de leerling tot leren, wat onder andere blijkt uit keuzevrijheid op een moment van de dag;
  • De inrichting van de ruimte maakt zelfstandig werken en samenwerken mogelijk;
  • De leerlingen kijken de oefenstof zoveel mogelijk zelf na;
  • Leerlingen leren in de brugklas hoe ze moeten plannen en worden in de vervolgjaren daarin begeleid door verschillende mentoren;
  • Studiekalenders c.q. modules geven inzicht in de leerdoelen, de geplande toetsen en in de weektaken. Ook bieden ze ruimte om zelf invulling te geven aan de lessen.
  • Leerlingen wordt geleerd hoe ze moeten plannen aan de hand van de modules in Peppels en instructies van docent en mentor;
  • De leerlingen leren verder te reflecteren op hun werk en vorm van leren. Daarbij laten we leerlingen elkaar feedback geven;
  • Waar een leerling meer sturing behoeft kan er een daltoncontract met de vakdocent worden gesloten om tijdens daltonuren specifieke aandacht aan een onderdeel te besteden;
  • Ook tijdens Mauricktijd kan een leerling specifieke hulp krijgen;
  • De leerlingen maken gebruik van elkaars kwaliteiten en tijdens daltonuren kan er een samenwerking tussen leerlingen van verschillende leerjaren en opleidingen ontstaan.

Rol van de docent
In de daltonpedagogiek is de rol van de docent meer coachend en begeleidend naast kennisoverdracht. Deze taakopvatting vloeit voort uit het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan Dalton.

Mensbeeld
Dalton gaat uit van het gegeven dat ieder mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen functioneren in een democratische samenleving. Volgens de daltonpedagogiek zijn kinderen in principe in staat om verantwoordelijkheid te dragen, bijvoorbeeld voor hun eigen ontwikkeling. Dat gebeurt stap voor stap, met heldere afspraken tussen docent en individuele leerling. De docent biedt veiligheid en structuur; een klimaat dat de leerling uitdaagt tot leren. Daardoor krijgt deze de ruimte om zich persoonlijk, sociaal en cognitief te ontwikkelen.

Een daltonschool zal de principes van kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken realiseren in haar pedagogisch klimaat, haar didactiek en in haar organisatie. Het Maurick College wil de doelstellingen bereiken via de weg van de leerstoflijnen. Bij deze keuze wordt uitdrukkelijk uitgegaan van de verschillen in aanleg, tempo en leerstijl van de individuele leerlingen.