Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Toelating, bevordering en doubleren
Toelating

Het Maurick College baseert zich bij plaatsing van een leerling op het schooladvies van de basisschool; het schooladvies is hierin leidend. De basisschool kent immers de leerling vanaf groep 1 en heeft genoeg meetbare gegevens om tot een gedegen advies te komen. Al die gegevens zijn opgenomen in het onderwijskundig rapport van een leerling. Tevens vindt er een ‘warme overdracht’ plaats in de vorm van een mondelinge toelichting door de groep-8-leerkracht bij de overdracht van de gegevens van de betreffende leerling.

De resultaten van de centrale eindtoets worden bij plaatsing niet meer meegenomen als criterium en de toets kan gezien worden als een objectieve tweede gegeven. Alleen als het resultaat van de centrale eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven advies, kan de basisschool ervoor kiezen het advies bij te stellen.

Toelating en plaatsing brugklas

In onderstaand tabel kunt u lezen in welke brugklas een leerling geplaatst kan worden op basis van het gegeven advies.

 Toelating.jpg

 

Bevorderings- en determinatienormen

De school kent een bevorderingssysteem waarbij alle vakken een gelijkwaardige plaats hebben.

De bevorderings- en determinatienormen zijn op de website te vinden. 

Doubleren

Het uitgangspunt is, dat doubleren niet wenselijk is en alleen in bijzondere gevallen mogelijk en noodzakelijk is. In principe is het niet mogelijk, dat een leerling twee achtereenvolgende jaren doubleert, of een klas meer dan eenmaal overdoet (op hetzelfde schooltype, waarbij atheneum en gymnasium als één schooltype (vwo) wordt gezien). 

Beroep tegen beslissing

Voor alle scholen van Ons Middelbaar Onderwijs geldt het reglement ‘Bezwaar en beroep in leerlingzaken’. Het algemeen reglement regelt onder andere de rechten en plichten van ouders/leerlingen en beschrijft wat u kunt doen bij bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar, schorsing en definitieve verwijdering. Tegen een dergelijk besluit moet binnen één week een beroep worden aangetekend.

Het reglement ‘Bezwaar en beroep in leerlingzaken’ is te downloaden via www.omo.nl en is tevens beschikbaar op de administratie.