Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Toelating, bevordering en doubleren
Toelating

Het Maurick College baseert zich bij plaatsing van een leerling op het schooladvies van de basisschool: het schooladvies is hierin leidend. De basisschool kent immers de leerling vanaf groep 1 en heeft genoeg meetbare gegevens om tot een gedegen advies te komen. Al die gegevens zijn opgenomen in het onderwijskundig rapport van een leerling. Tevens vindt er een ‘warme overdracht’ plaats in de vorm van een mondelinge toelichting door de groep-8-leerkracht bij de overdracht van de gegevens van de betreffende leerling.

De resultaten van de centrale eindtoets worden bij plaatsing niet meer meegenomen als criterium en de toets kan gezien worden als een objectieve tweede gegeven. Alleen als het resultaat van de centrale eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven advies, kan de basisschool ervoor kiezen het advies bij te stellen.

Toelating en plaatsing brugklas

In onderstaand tabel kunt u lezen in welke brugklas een leerling geplaatst kan worden op basis van het gegeven advies.

 toelating.png

Bevorderings- en determinatienormen

De school kent een bevorderingssysteem waarbij alle vakken een gelijkwaardige plaats hebben.

De bevorderings- en determinatienormen zijn op de website te vinden. 

Doubleren

Het uitgangspunt is, dat doubleren niet wenselijk is en alleen in bijzondere gevallen mogelijk en noodzakelijk is. In principe is het niet mogelijk, dat een leerling twee achtereenvolgende jaren doubleert of een klas meer dan eenmaal overdoet (op hetzelfde schooltype, waarbij atheneum en gymnasium als één schooltype (vwo) worden gezien). 

Beroep tegen beslissing

Bij het laatste rapport van het schooljaar wordt, na advies van de overgangsvergadering, door de coördinator beslist over de bevordering. Ouders worden doorlopend op de hoogte gehouden van de cijfers door middel van het cijferregistratiesysteem Magister. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en de mentor samen om tussentijds te overleggen, indien de cijfers of het gedrag daartoe aanleiding geven.

Tegen een besluit tot afwijzing tot een volgend leerjaar kan binnen één werkweek, nadat het besluit aan de leerling is medegedeeld, schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de opleidingsdirecteur.

De opleidingsdirecteur beoordeelt of de overgangsregelgeving juist is gehanteerd en of de besluitvormingsprocedure zorgvuldig heeft plaatsgevonden. De opleidingsdirecteur besluit binnen één werkweek na ontvangst van het bezwaarschrift. Indien de opleidingsdirecteur het bezwaar gegrond vindt, vernietigt de opleidingsdirecteur schriftelijk en met redenen omkleed het besluit, neemt een nieuw besluit en geeft een terugkoppeling aan de opleiding.

Het reglement ‘Bezwaar en beroep in leerlingzaken’ is te downloaden via www.omo.nl en is tevens beschikbaar op de administratie.