Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Onderwijstijd

De school voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot onderwijstijd en probeert deze zo efficiënt mogelijk in te zetten ten behoeve van de leerling en de docent. Bij de invulling van de wettelijke onderwijstijd wordt rekening gehouden met de veranderende maatschappelijke visie op onderwijs in de vorm van nieuwe vakken. Verder is de onderwijstijd voor de leerlingen zodanig ingericht dat er geen tussenuren zijn, ze gebruik maken van daltonuren en er ruime keuzemogelijkheden zijn in vakken ter voorbereiding op de vervolgopleiding zonder dat daarbij concessies worden gedaan aan kwaliteit en kwantiteit van de vakken.

In het examenjaar staat voor elke sector 700 klokuren geprogrammeerd en voor de jaren voor het examenjaar elk 1000 klokuren. Naast de lesuren, daltonuren  en Mauricktijd vallen ook de excursies, projectweken, reizen en de activiteitendriedaagse onder de onderwijstijd.

Onze brugperiode beslaat de eerste twee leerjaren. In deze leerjaren krijgen de leerlingen les per vak.

Voor de vakanties en overige dagen waarop geen les wordt gegeven verwijzen wij u naar ons jaaroverzicht.

Maatregelen tegen lesuitval


Omvang lesuitval 2022-2023

Percentage lessen vervangen 1,4%
Percentage niet gegeven lessen 3,1%
Totaal percentage uitgevallen lessen 4,5%

 

Oorzaken lesuitval Totaal

niet gegeven

vervangen
Ziekte 1,3% 0,8% 0,5%
Verlof 1,0% 0,7% 0,3%
Interne vergaderingen 0,5% 0,4% 0,1%
Scholing  0,4% 0,3% 0,1%
Excursie 1,2% 0,9% 0,3%

Het Maurick College voert actief beleid om lesuitval tot een minimum te beperken. Bij voorzienbare afwezigheid van personeelsleden wordt, zover het enigszins mogelijk is, vervangend lesmateriaal ter beschikking gesteld door collega’s, die de betreffende lessen waarnemen. Bij afwezigheid wegens overmacht studeren leerlingen uit de klassen 1 t/m 3 onder toezicht of maken ze vervangende taken. Per lesuur worden er docenten als waarnemers aangewezen. De leerlingen van de hogere klassen kunnen gebruik maken van de pleinen of het forum.

Verzuimbeheersende maatregelen


Het Maurick College hecht groot belang aan een continu leerproces voor de leerlingen en een optimaal gebruik van de onderwijstijd. Dat komt ook tot uitdrukking in het verzuimbeleid van de school. Door middel van registratie in Magister wordt per uur bijgehouden of de leerlingen alle lessen volgen. In de daltonagenda van de leerlingen wordt hun aanwezigheid tijdens de daltonuren geadministreerd. De coördinatoren ondernemen actie wanneer leerlingen zonder duidelijke opgaaf van redenen afwezig zijn. Ook bij twijfel aan de rechtmatigheid van de afwezigheid volgt actie. Ongeoorloofde afwezigheid wordt direct thuis gemeld en op school volgen er sancties conform het leerlingenstatuut, welke terug te vinden is onder de kop "reglementen". Bij ongeoorloofde afwezigheid, inclusief veelvuldig te laat komen, van leerplichtige leerlingen neemt de school contact op met de leerplichtconsulent.

Verder wordt er meer maatwerk geleverd via de daltonuren. Hiermee leren we leerlingen ook zelfstandigheid in het organiseren van hun eigen onderwijsleerproces. Een leerling kan door middel van de daltonuren gerichter ontbrekende kennis en vaardigheden verwerven. De leerling heeft namelijk bij een daltonuur zelf de keuze om te bepalen bij welke docent hij aan welk vak wil werken. Om als leerling verantwoorde keuzes te kunnen maken, wordt de leerling met name in de brugjaren in dat keuzeproces begeleid door de mentor.