Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

De bovenbouw
Havo en vwo

Alle leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo volgen het programma van de Tweede Fase. Dat houdt in dat alle leerlingen, zowel op de havo- als op de vwo-afdeling in de derde klas een maatschappij- of een natuurprofiel kiezen.

Op de havo-afdeling kiest de leerling in het derde jaar voor het maatschappijprofiel of voor het natuurprofiel. Bij het maatschappijprofiel kan er gekozen worden tussen Cultuur & Maatschappij (C&M) of Economie & Maatschappij (E&M). Bij het natuurprofiel kiezen de leerlingen voor Natuur & Techniek (N&T) of voor Natuur & Gezondheid (N&G).

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. De vakken die bij de betreffende profieldelen horen, staan vermeld in de lessentabel.

De vwo 4 leerlingen maken binnen het gekozen maatschappijprofiel de keuze tussen Cultuur & Maatschappij (C&M) en Economie & Maatschappij (E&M) en binnen het gekozen natuurprofiel de keuze tussen Natuur & Techniek (N&T) en Natuur & Gezondheid (N&G).  Vervolgens kunnen de leerlingen een keuze maken uit vakken van de verwante profielen.

Kennis over de digitale wereld wordt steeds belangrijker in onze maatschappij en leerlingen kunnen met behulp van informatica hun inzicht vergroten. In de bovenbouw kan het vak informatica zowel op havo als vwo worden gekozen. Dit vak valt in het vrije deel van het natuurprofiel. Leerlingen met een maatschappij profiel kunnen informatica als extra vak volgen.

Daarnaast is maatschappijleer gecombineerd met CKV. In de hedendaagse wereld gaat alles snel en vluchtig en worden twitterberichten al snel voor waarheid aangenomen. Vraagstukken beschouwen en dieper in gaan op maatschappelijke vragen komen centraal te staan bij dit vak dat zowel op havo 4 als vwo 4 wordt gegeven. De gymnasiumleerlingen hebben in plaats van CKV het vak KCV, dat onderdeel is van Griekse taal en cultuur of Latijnse taal en cultuur.

De vwo 4 leerlingen die een natuurprofiel kiezen, volgen ook het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW). De mogelijkheden voor een extra examenvak zijn eveneens in de lessentabel te vinden. Voor het vrije of schooleigen deel is er een variabel aanbod. Het actuele aanbod is te bevragen bij de decanen en terug te vinden op de website bij: https://www.maurickcollege.nl/decanaat. 

Bovenbouw vmbo theoretische leerweg (klas 3 en 4)

De bovenbouw voor vmbo theoretische leerweg start vanaf klas 3. De theoretische leerweg biedt alle profielen (techniek, landbouw, economie en zorg & welzijn) aan. De profielkeuze bepaalt de vakkenkeuze van de leerling. Die keuze wordt in de loop van het derde jaar gemaakt. Na het eerste semester van klas 3 kiezen de leerlingen twee vakken uit Frans of Duits, biologie, scheikunde en kunstvakken2.  Halverwege het tweede semester van klas 3 kiezen de leerlingen hun vakkenpakket voor het eindexamen in klas 4.

Alle leerlingen kiezen een profieldeel dat bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. In de theoretische leerweg klas 4 bestaat het gemeenschappelijk deel uit de vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, kunstvakken1 en lichamelijke opvoeding. Om de keuzemogelijkheden voor een vervolgopleiding zo breed mogelijk te houden stellen wij bovendien het profielvak wiskunde verplicht.

Elk profiel heeft zijn eigen profielvakken. Bij techniek hoort het profielvak natuurkunde, bij landbouw hoort natuurkunde/biologie, bij het profiel economie hoort het vak economie en bij zorg & welzijn hoort biologie. In het vrije deel worden twee examenvakken gekozen uit Frans of Duits, aardrijkskunde of geschiedenis, scheikunde, kunstvakken en de nog niet gekozen profielvakken.

Als een leerling boven gemiddeld scoort voor een vak, bestaat bij elk keuzemoment in klas 3 de mogelijkheid om een extra (examen)vak te kiezen. Dit extra vak volgt een leerling in de daltonuren. De leerling neemt zelf contact op met de decaan en zet zijn motivatie om dit extra vak te doen op papier. Met dit formulier vraagt de leerling vervolgens toestemming aan de vakdocent, de mentor, de coördinator en de directie. Een extra vak betekent dat er hogere eisen gesteld worden aan zelfstandigheid van de leerling, samenwerken met de vakdocent en vanzelfsprekend het kunnen maken van een goede planning.

Bovenbouw vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg (klassen 3 en 4)

In de bovenbouw van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg biedt de school alleen het profiel Zorg & Welzijn aan. De keuze voor dit profiel houdt in dat de leerling een verplicht vakkenpakket volgt.

Met dit vakkenpakket wordt gestart in het begin van klas 3 en dit wordt afgesloten met het examen in leerjaar 4.

Vanwege het beroepsgerichte karakter van de opleiding is het vak Zorg & Welzijn het belangrijkste vak in de leerjaren 3 en 4. Dit is merkbaar in het aantal uren dat dit vak aanbiedt en in de verplichte beroepsgerichte stages voor Zorg & Welzijn.

Naast het vak Zorg & Welzijn wordt het volgende verplichte vakkenpakket aangeboden: Nederlands, Engels, biologie, wiskunde, maatschappijleer, cultureel kunstzinnige vorming 1 en lichamelijke opvoeding.