Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Leerlingenparticipatie

Aangezien wij onze leerlingen als ambassadeurs van onze school beschouwen, laten we ze met regelmaat een actieve rol binnen de school spelen. Bij rondleidingen worden gasten door onze leerlingen begeleid. Ook tijdens de Open Dag zijn leerlingen nauw betrokken, ze verwelkomen de gasten, leiden ze rond en geven informatie over de lessen, de Daltonuren en overige zaken.

Sinds kort laten we leerlingen ook een belangrijkere rol spelen voordat leerlingbesprekingen en oudergesprekken plaatsvinden. Leerlingen noteren hulpvragen die ze aan hun docenten willen stellen wanneer een docententeam bij elkaar komt. Ook wanneer de mentor zijn/haar leerlingen met ouder(s) uitnodigt wordt hen verzocht van tevoren na te denken over de onderwerpen die aan bod moeten komen tijdens het gesprek.

De leerlingen worden vertegenwoordigd door het leerlingenbestuur. Het leerlingenbestuur heeft op gezette tijd overleg met de directie over de wijze waarop zij het beleid van de school ervaren en op welke wijze dit beleid ten behoeve van de leerlingen kan worden verbeterd. Het leerlingenbestuur kan gebruik maken van de verschillende faciliteiten op school en wordt begeleid in hun functioneren en professionalisering door een docent van de school. Met regelmaat nemen twee vertegenwoordigers van het leerlingenbestuur deel aan de vergaderingen van de Dalton Onderwijs Commissie.

Naast het leerlingenbestuur bestaat er in elk leerjaar in de bovenbouw een periodiek overleg tussen de coördinator van dat leerjaar en een vertegenwoordiging van de leerlingen uit dat leerjaar. Deze vertegenwoordiging wordt binnen school een resonance-groep genoemd. In een dergelijke resonance-groep nemen de klassenvertegenwoordigers van de klassen uit dat leerjaar zitting. In dit overleg wordt gesproken over met name de praktische zaken die leerlingen ervaren in het betreffende leerjaar.

Verder zijn de leerlingen natuurlijk ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.