Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Leerlingbegeleiding

De leerlingen van het Maurick College worden begeleid en gecoacht op basis van de daltonfilosofie, waarbij verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken de kern vormen. Naast kennis en kunde staan de menswording en talentontwikkeling van de leerlingen centraal. Het Maurick College biedt de leerlingen de kans het maximale uit zichzelf te halen.

De docent begeleidt zijn leerlingen zodanig dat zij leren verantwoorde keuzes te maken, zelfstandig te worden, samen te werken, initiatief te ontplooien en kritisch te kijken naar hun ontwikkeling en leerproces. De uitgangspunten van leerlingbegeleiding liggen direct in het verlengde van deze daltonkernwaarden en doen recht aan de eisen van de wet op passend onderwijs die op 1 augustus 2014 in werking is getreden.

Extra ondersteuning wordt gezien als een vast onderdeel van de basisondersteuning van onze leerlingen. Beide vormen van ondersteuning zijn vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel en worden schematisch weergegeven in het schema Ondersteuningsstructuur. Tevens worden deze vormen van ondersteuning beschreven in het Schoolondersteuningsplan 2023-2027.

In het protocol dyslexie en protocol dyscalculie vindt u de belangrijkste informatie over het beleid op het Maurick College m.b.t. leerlingen met dyslexie en dyscalculie. 

Samenstelling intern zorgteam

Ondersteuningscoördinatoren:

Klas 1 & 2 thvg en 3 & 4 vmbo-t: Tessa de Man

Klas 3 t/m 5 h: Sandra van de Hulsbeek

Klas 3 t/m 6 vg: Evelien de Vries-Eberhard

Klas 1 & 2 vmbo-bb/kt en 3 & 4 vmbo bb/kb: Nanny van der Meeren

Coördinator remedial teaching: Hilde Dobbelsteen

Leerlingbegeleider: Rutger Aarts en Myrthe Timmermans
Leerlingcoach: Marlies Gevers-Deynoot

De ondersteuningscoördinatoren onderhouden ook de contacten met het Samenwerkingsverband VO “De Meierij”, met Wegwijs+, de wijkteams en met externe (hulpverlenings)instanties.

Pestpreventie

Binnen het Maurick College zetten we sterk in op het creëren van een sociaal veilige omgeving. Door aandacht te besteden aan pestpreventie streven we ernaar om binnen het Maurick College een sfeer te creëren waarin iedereen zichzelf kan en durft te zijn. Een onderdeel van deze preventieve aanpak is het stimuleren van positieve groepsvorming. Dit houdt in dat klassen door de mentor(en) worden begeleid in het doorlopen van het groepsvormingsproces, zodat de klas een prettige groep wordt waarin iedereen tot zijn recht komt.

Binnen de school zijn twee anti-pestcoördinatoren werkzaam. Zij coördineren het anti-pestbeleid en bieden steun aan mentoren. Uitgebreide informatie over hoe pesten binnen het Maurick College wordt voorkomen en hoe er gehandeld wordt wanneer er gepest wordt, is te vinden in het anti-pestprotocol.

Het Maurick College kent een Anti-pestprotocol en werkt met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.