Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Leerlingbegeleiding

De leerlingen van het Maurick College worden begeleid en gecoacht op basis van de daltonfilosofie, waarbij verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken de kern vormen. Naast kennis en kunde staan de menswording en talentontwikkeling van de leerlingen centraal. Het Maurick College biedt de leerlingen de kans het maximale uit zichzelf te halen.

De docent begeleidt zijn leerlingen zodanig dat zij leren verantwoorde keuzes te maken, zelfstandig te worden, samen te werken, initiatief te ontplooien en kritisch te kijken naar hun ontwikkeling en leerproces. De uitgangspunten van leerlingbegeleiding liggen direct in het verlengde van deze daltonkernwaarden en doen recht aan de eisen van de wet op passend onderwijs die op 1 augustus 2014 in werking is getreden.

Extra ondersteuning wordt gezien als een vast onderdeel van de basisondersteuning van onze leerlingen. Beide vormen van ondersteuning zijn vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel en worden schematisch weergegeven in Schema basis en extra ondersteuning. Tevens worden deze vormen van ondersteuning beschreven in het Schoolondersteuningsplan 2020-2024.

Samenstelling intern zorgteam

Ondersteuningscoördinatoren:

Klas 1 & 2 thvg en 3 & 4 vmbo-t: Tessa de Man

Klas 3 t/m 6 hvg: Evelien de Vries

Klas 1 t/m 4 vmbo-kb/bb: Nanny van der Meeren

Coördinator remedial teaching (dyslexie-en dyscalculiebeleid) : Hilde Dobbelsteen

Orthopedagoog (leer-en gedragsproblemen) : Sigrid de Winkel

De ondersteuningscoördinatoren  onderhouden ook de contacten met het Samenwerkingsverband VO “De Meierij”, met Wegwijs+, de wijkteams en met externe (hulpverlenings)instanties.

Het Maurick College kent een Anti-pestprotocol en werkt met de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.