Magister
Magister
Privacy

Verwerking en verstrekking van gegevens

De algemene wijze waarop binnen school met persoonsgegevens wordt omgegaan, staat vermeld in het privacyreglement van Ons Middelbaar Onderwijs. Dit reglement kan worden opgevraagd bij de administratie van de school en kan gedownload worden via www.omo.nl.

De persoonsgegevens die wij registreren zijn enerzijds noodzakelijk om aan uw kind een goed onderwijsleerproces te kunnen bieden (grondslag van verwerking is “gerechtvaardigd belang”) en anderzijds zijn deze gegevens noodzakelijk om de bekostiging van ons onderwijs richting het Ministerie van OC&W te kunnen verantwoorden (grondslag van verwerking is de Wet op het Voortgezet Onderwijs). Wij willen benadrukken dat het Maurick College met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaat met deze gegevens en de school zonder deze gegevens geen onderwijs aan uw kind kan verzorgen.

Om de diverse partijen van de school hun dienstverlening voor de school optimaal te kunnen laten uitvoeren, is het soms noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van leerlingen aan die partijen worden verstrekt (bijvoorbeeld adresgegevens voor de schoolfotograaf of naam en klasgegevens ten behoeve van digitaal lesmateriaal). Dit gebeurt onder de meest strikte privacyvoorwaarden. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt met elk van deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de betreffende partij aangeeft welke persoonsgegevens worden opgevraagd, hoe deze worden verwerkt en hoe deze worden beveiligd. Verder beschikt de school over een privacyreglement. De betreffende verwerkersovereenkomsten en het privacyreglement liggen ter inzage bij de administratie van de school.

Het is mogelijk dat stagiairs ten behoeve van hun studie voor leraar aan een lerarenopleiding video-opnamen maken in opdracht van de lerarenopleiding. Deze video-opnamen zijn uitsluitend bedoeld voor dit educatieve opleidingsdoel. Studenten mogen de opnamen dan ook alleen gebruiken voor dit doel. Als het educatief doel is bereikt (door het behalen van de opleiding) dan worden de opnamen verwijderd. De betreffende lerarenopleiding draagt hiervoor de verantwoordelijkheid samen met de school waar de stage plaatsvindt. Met deze videoregistratie wordt bijgedragen aan het verbeteren van de startkwalificatie van de aankomende docent. De opnamen worden uitsluitend gebruikt voor dit educatieve doel.

Verder is het mogelijk dat voor hun eigen verdere professionalisering onze docenten gebruik maken van video-opnamen. Ook voor deze opnamen geldt dat deze uitsluitend mogen worden gebruikt voor nabespreking in het kader van de genoemde professionalisering. Na deze nabespreking zorgt de betreffende docent ervoor dat de video-opnamen worden verwijderd. Bij alle opnamen (student dan wel docent) geldt dat leerlingen zo weinig mogelijk in beeld worden gebracht.

Rechten

Voor de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen heeft u als ouders/verzorgers bij de inschrijving toestemming gegeven.

Naast het feit dat u als ouders/verzorgers bij inschrijving tekenen voor het mogen verwerken van de persoonsgegevens van de leerling, wordt aan u ook via Magister (bij de eerste keer dat u inlogt) expliciet gevraagd om toestemming voor het maken van beeldmateriaal van hun kind. Leerlingen van 16 jaar of ouder moeten zelf de toestemming met betrekking tot beeldmateriaal geven. Het beeldmateriaal kan mogelijk gebruikt worden ten behoeve van informatieve uitingen over het Maurick College, zoals de website van de school, de Dalton-Daily, jaarboek, brochures en flyers. Onder beeldmateriaal wordt verstaan materiaal waarop uw kind te zien is, bijvoorbeeld tijdens lespraktijk van alledag, praktische opdrachten e.d., excursies, sportactiviteiten, open huis, klassenactiviteiten, culturele activiteiten, klassen – of examenfoto.

Jaarlijks wordt aan het begin van het schooljaar wanneer u voor het eerst weer inlogt, gevraagd uw toestemming wederom te bevestigen dan wel in te trekken. 

Mocht de informatieve uiting waarin beeldmateriaal van uw kind is verwerkt, al in productie zijn, dan is er geen mogelijkheid voor dat specifieke gebruik uw toestemming in te trekken.

Verder heeft uw wettelijk de volgende rechten:

Informatievoorziening/toestemming bij gescheiden ouders

Voor informatie over de wijze waarop de school informatie verstrekt aan gescheiden ouders en hen om toestemming vraagt, verwijzen wij u naar "info aan gescheiden ouders" welke te vinden is onder kop "overige regelingen" in de schoolgids.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Als school proberen we er alles aan te doen om zo secuur mogelijk met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers om te gaan. Het is echter mogelijk dat wij wellicht iets over het hoofd zien. Mocht u iets merken, dan vragen wij u dit te melden aan de heer P. Vleer (zie contactgegevens onderaan). Dan kunnen we op basis van uw bemerkingen bekijken of wij ons privacybeleid verder moeten aanscherpen. Anonieme meldingen kunnen we niet in behandeling nemen.

Tips

Een tip die we u graag meegeven, is het feit dat wanneer u een kopie van een ID-bewijs bij ons of bij een andere organisatie moet inleveren, het verstandig is om de app KopieID van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te gebruiken. Met deze app maakt u een foto van het ID-bewijs waarbij het mogelijk is om op die foto bepaalde gegevens onleesbaar te maken en tevens kunt u op de foto aangeven waarvoor deze gebruikt mag worden.

Contact

Voor vragen, suggesties of meldingen betreffende privacy kunt u contact opnemen met de heer P. Vleer, functionaris gegevensbescherming op telefoonnummer 073-6562302 of p.vleer@maurickcollege.nl. Het postadres is postbus 2040, 5260 CA Vught.