Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

Privacy

Op het Maurick College wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Bij aanvang van de schoolperiode wordt aan ouders toestemming gevraagd voor het gebruik van algemeen beeldmateriaal. Het intrekken van de toestemming kan op elk gewenst moment in Magister worden aangegeven. Het Maurick College verwerkt de persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.

Om de diverse partijen van de school hun dienstverlening voor de school optimaal te kunnen laten uitvoeren, is het soms noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van leerlingen aan die partijen worden verstrekt (bijvoorbeeld adresgegevens voor de schoolfotograaf of naam en klasgegevens ten behoeve van digitaal lesmateriaal). Dit gebeurt onder de meest strikte privacyvoorwaarden. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt met elk van deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de betreffende partij aangeeft welke persoonsgegevens worden opgevraagd, hoe deze worden verwerkt en hoe deze worden beveiligd. Verder beschikt de school over een privacyreglement. De betreffende verwerkersovereenkomsten en het privacyreglement liggen ter inzage bij de administratie van de school.

Het is mogelijk dat stagiairs ten behoeve van hun studie voor leraar aan een lerarenopleiding video-opnamen maken in opdracht van de lerarenopleiding. Deze video-opnamen zijn uitsluitend bedoeld voor dit educatieve opleidingsdoel. Studenten mogen de opnamen dan ook alleen gebruiken voor dit doel. Als het educatief doel is bereikt (door het behalen van de opleiding) dan worden de opnamen verwijderd. De betreffende lerarenopleiding draagt hiervoor de verantwoordelijkheid samen met de school waar de stage plaatsvindt. Met deze videoregistratie wordt bijgedragen aan het verbeteren van de startkwalificatie van de aankomende docent. De opnamen worden uitsluitend gebruikt voor dit educatieve doel.

Verder is het mogelijk dat voor hun eigen verdere professionalisering onze docenten gebruik maken van video-opnamen. Ook voor deze opnamen geldt dat deze uitsluitend mogen worden gebruikt voor nabespreking in het kader van de genoemde professionalisering. Na deze nabespreking zorgt de betreffende docent ervoor dat de video-opnamen worden verwijderd. Bij alle opnamen (student dan wel docent) geldt dat leerlingen zo weinig mogelijk in beeld worden gebracht.

Voor verdere informatie over privacy verwijzen wij u naar de website onder de kop "ouders" en kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming de heer P. Vleer onder telefoonnummer 073-6562302 of per mail p.vleer@maurickcollege.nl.