Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

Veiligheid op school

“Een leefbare school is voor iedereen van belang en dus moet ook iedereen eraan meewerken de school leefbaar te houden”

Dit credo staat hoog in het vaandel van het Maurick College. Binnen onze school wordt er alles aan gedaan om een veilig klimaat te scheppen en te handhaven. Agressie en geweld worden hier niet getolereerd. Door middel van gedragsregels en sanctiebeleid is de school actief om invulling aan het veilige klimaat te geven. Klachten worden serieus genomen en worden zorgvuldig afgehandeld.

Een veilig schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor de leerling om zich op een goede manier te kunnen ontwikkelen in kennis, kunde en vaardigheden en met name als persoon. Veiligheid valt uiteen in fysieke veiligheid, bijvoorbeeld het hebben van een BHV-organisatie (bedrijfshulpverlening), maar ook of het gebouw nog voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Daarnaast is een belangrijk aspect van veiligheid de sociale veiligheid oftewel hoe veilig voel je je op school.

Alle aspecten met betrekking tot fysieke en sociale veiligheid zijn verwoord in het schoolveiligheidsplan.

Een van de aspecten van veiligheid op school is de wijze waarop pesten wordt tegengegaan. Naast het hebben van een anti-pestprotocol en de structurele aandacht dat het onderwerp krijgt in de mentorlessen in de onderbouw heeft de school ook een anti-pestcoördinator aangesteld. Deze coördinator houdt zich bezig met de preventieve kant van pestgedrag, maar is voor leerlingen, ouders en medewerkers ook aanspreekpunt bij vragen omtrent pesten en wanneer er feitelijk gepest wordt. De contactgegevens van de anti-pestcoördinator kunnen teruggevonden worden in het overzicht "e-mailadressen werknemers" verderop in de schoolgids.

Periodiek wordt ook het veiligheidsgevoel in kaart gebracht via een leerlingtevredenheidsonderzoek. Uit dit laatste onderzoek (gehouden in het voorjaar van 2024) blijkt de school goed te scoren op schoolklimaat en veiligheid. De exacte cijfers uit dit onderzoek zijn na te lezen via scholenopdekaart.nl.

Verder maakt de school gebruik van leerling-stewards die (naast surveillerende docenten en conciërges) tijdens de pauzes surveilleren en erop toe zien dat de school veilig en schoon is en blijft. Door leerling-steward te worden leren de leerlingen hoe het intermenselijk verkeer werkt en zorgen ze voor de fysieke leefomgeving van hen en hun medeleerlingen.

Binnen het Maurick College is er altijd aandacht voor de veiligheid van onze leerlingen en personeel.

Leerling-stewards

Binnen ons daltonsysteem is het belangrijk dat leerlingen betrokken zijn bij de school. Deze moet veilig en leefbaar zijn. Stewards leveren hieraan een bijdrage. Op onze school hebben de leerlingen in de bovenbouw (T4, Z4, Havo 4 en 5, Vwo 5 en 6) stewarddienst. Zij lopen in een bepaalde week iedere dag in de twee pauzes op onze school in een steward-colbertje om leerlingen aan te spreken op hun gedrag. Zij doen dit voornamelijk om de school zo schoon mogelijk te houden. Ze vragen op vriendelijke en nette wijze medeleerlingen om afval op te ruimen. Ze dienen tijdens de pauzes nadrukkelijk en actief aanwezig te zijn. Tijdens het rondlopen kijken ze of iedereen de regels van de school respecteert. Bij pesterijen/ ruzies en/of vernielingen geven ze dit door aan de surveillerende docent of conciërge.

De basiswaarden van onze school komen tot uiting in het stewardproject. Samenwerken met andere leerlingen, conciërges en docenten. Verantwoordelijkheid nemen door leerlingen op hun gedrag aan te spreken. Zelfstandigheid wordt bevorderd doordat leerlingen zelf rondlopen en zelf oplossingen moeten zoeken. Leerlingen spelen als steward een belangrijke rol binnen de school. De eindverantwoordelijkheid voor een schone en veilige school ligt natuurlijk bij het onderwijzend en ondersteunend personeel.

Als steward spelen leerlingen een belangrijke rol bij het goed verlopen van de pauzes. In deze rol hebben ze een voorbeeldfunctie binnen de school. Het is een serieuze taak die zeker niet vrijblijvend is. De stewards zijn een voorbeeldgroep in onze school. Zij nemen de verantwoordelijkheid voor een schone, opgeruimde en veilige school. Alle leerlingen binnen de school weten dat als ze door een steward worden aangesproken, dit ook moeten uitvoeren. De vraag is dan ook niet of het afval van de desbetreffende persoon is, maar of ze dit even willen opruimen om aan een schone school bij te dragen. In de weken dat leerlingen geen stewards zijn, wordt er wel van ze verwacht dat ze de normen en waarden van de stewards blijven uitdragen en zelf het goede voorbeeld geven. Zo wordt een draagvlak gecreëerd voor gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Veel leerlingen zien afval niet als een probleem. Ze laten het vaak gewoon liggen op de tafel of rapen het niet op als het op de grond valt. ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ is een bekende kreet. Door de inzet van stewards hopen we leerlingen dit aan te leren. Dat het normaal is om je eigen troep op te ruimen. Vanuit hun eigen belevingswereld spreken ze andere leerlingen aan. Zij zien vanuit een ander perspectief hoe medeleerlingen zich gedragen en ze ervaren hoe ze daar een positieve invloed op kunnen hebben. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen nieuwe vaardigheden ontwikkelen waardoor zij groeien in hun persoonlijkheidsvorming. Het stewardproject helpt ons om de leerlingen echt die verantwoordelijkheid te geven die wij belangrijk vinden.

In alle brugklassen wordt het stewardproject en het doel ervan uitgelegd. In de bovenbouw krijgen de leerlingen een training en handvatten om de rol van steward uit te oefenen. Hiervoor ontvangen de leerlingen bij hun diploma een stewardcertificaat dat ze op hun CV kunnen zetten. Het is de bedoeling dat alle leerlingen enkele keren in hun schoolloopbaan steward zijn. We hopen dat leerlingen samen met hun ouders thuis over dit project doorpraten. Samen hebben we het doel: het creëren van een veilige, prettige en opgeruimde school!

Denk na over wat je doet, handel naar een positieve bijdrage aan onze school.
Een schone school is in ieders belang!