Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Veiligheid op school

“Een leefbare school is voor iedereen van belang en dus moet ook iedereen eraan meewerken de school leefbaar te houden”

Dit credo staat hoog in het vaandel van het Maurick College. Binnen onze school wordt er alles aan gedaan om een veilig klimaat te scheppen en te handhaven. Agressie en geweld worden hier niet getolereerd. Door middel van gedragsregels en sanctiebeleid is de school actief om invulling aan het veilige klimaat te geven. Klachten worden serieus genomen en worden zorgvuldig afgehandeld.

Een veilig schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor de leerling om zich op een goede manier te kunnen ontwikkelen in kennis, kunde en vaardigheden. Veiligheid valt uiteen in fysieke veiligheid, bijvoorbeeld het hebben van een BHV-organisatie (bedrijfshulpverlening), maar ook of het gebouw nog voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften. Daarnaast is een belangrijk aspect van veiligheid de sociale veiligheid oftewel hoe veilig voel je je op school.

Alle aspecten met betrekking tot fysieke en sociale veiligheid zijn verwoord in het schoolveiligheidsplan.

Een van de aspecten van veiligheid op school is de wijze waarop het fenomeen pesten wordt tegen gegaan. Naast het hebben van een anti-pestprotocol en de structurele aandacht dat het onderwerp krijgt in de mentorlessen in de onderbouw heeft de school ook een anti-pestcoördinator aangesteld. Deze coördinator houdt zich bezig met de preventieve kant van pestgedrag, maar is voor leerlingen, ouders en medewerkers ook aanspreekpunt bij vragen omtrent pesten en wanneer er feitelijk gepest wordt. De contactgegevens van de anti-pestcoördinator kunnen teruggevonden worden in het overzicht "e-mailadressen werknemers" verder in de schoolgids.

Periodiek wordt ook het veiligheidsgevoel in kaart gebracht via een leerlingtevredenheidsonderzoek. Uit dit laatste onderzoek (gehouden in het voorjaar van 2021) blijkt de school goed te scoren op schoolklimaat en veiligheid. De exacte cijfers uit dit onderzoek zijn na te lezen via scholenopdekaart.nl.

Verder maakt de school gebruik van leerling-stewards die tijdens de pauzes surveilleren en erop toe zien dat de school veilig en schoon is en blijft. Door leerling-steward te worden leren de leerlingen hoe het intermenselijk verkeer werkt en zorgen ze voor de fysieke leefomgeving van hen en hun medeleerlingen.

Binnen het Maurick College is er altijd aandacht voor de veiligheid van onze leerlingen en personeel.