Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Medezeggenschapsraad

Ouders en leerlingen zijn samen met het personeel vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad (MR). De personeelsgeleding bestaat uit vijf docenten en één lid van het onderwijsondersteunend personeel. Drie ouders vormen de oudergeleding en drie leerlingen vormen de leerlingengeleding van de MR.

De MR heeft een adviserende, controlerende en beoordelende functie ten aanzien van nieuw en gewijzigd beleid van de school en vergadert hierover zes keer per jaar.

Samenstelling en taken van de MR zijn geregeld in het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs. Dit reglement is te downloaden via www.omo.nl en ligt ter inzage op de administratie.

De MR is bereikbaar via het e-mailadres: MR@maurickcollege.nl