Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365
Schoolgids 2022-2023
Financiële bijdragen
Vrijwillige ouderbijdrage

Met het budget dat het Maurick College van de overheid krijgt, bekostigt de school zijn reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. Het niet voldoen van die bijdrage leidt niet tot uitsluiten van deelname aan activiteiten. Het overzicht vrijwillige ouderbijdrage vindt u hier terug. Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepaalt het Maurick College het aantal en de aard van de activiteiten die we dit schooljaar kunnen uitvoeren.

De oudergeleding van de MR wordt (conform artikel 24a van de WVO) vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage.

Naast deze activiteiten organiseert het Maurick een aantal ‘grotere’ activiteiten zoals buitenlandse reizen. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en per activiteit worden betaald. Bij te weinig animo kan het Maurick College besluiten om de activiteit te annuleren. Wij vragen graag uw medewerking om ons aanbod aan extra activiteiten ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden.

Boeken

Aan te schaffen boeken staan vermeld in de boekenlijst. De voor leerboeken te maken kosten worden door de overheid vergoed. De boeken worden geleverd door Iddink. 

Beleid inzake sponsoring

Het Maurick College is niet structureel bezig via sponsoring en advertenties aanvullende financiering te verwerven. Wanneer toch incidenteel via sponsoring en advertenties extra inkomsten worden verkregen, zullen deze ten goede komen aan verbetering van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs, de communicatie en de leefomstandigheden van alle betrokkenen van het Maurick College. Aan de MR zal in een dergelijke situatie verantwoording worden afgelegd. Mocht het Maurick College sponsorgelden ontvangen dan houdt de school zich aan de richtlijnen vermeld in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.