Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

Financiële bijdragen
Vrijwillige ouderbijdrage

Met het budget dat het Maurick College van de overheid krijgt, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. De school vindt het belangrijk dat iedereen deelneemt, want de extra activiteiten zijn een meerwaarde voor iedere leerling. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma.

Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school u om een vrijwillige ouderbijdrage. De oudergeleding van de MR wordt (conform artikel 24a van de WVO) vooraf om instemming gevraagd over de bestemming van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage. Wanneer u ervoor kiest de vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt uw zoon/dochter niet uitgesloten van de activiteit(en). Het overzicht vrijwillige ouderbijdrage vindt u hier terug. Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepaalt het Maurick College het aantal en de aard van de activiteiten die we dit schooljaar kunnen uitvoeren.

Naast deze activiteiten organiseert het Maurick een aantal ‘grotere’ activiteiten zoals buitenlandse reizen. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en per activiteit worden betaald. Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze activiteit(en) te annuleren. 

 

Boeken

Aan te schaffen boeken staan vermeld in de boekenlijst. De voor leerboeken te maken kosten worden door de overheid vergoed. De boeken worden geleverd door Iddink. 

Beleid inzake sponsoring

Het Maurick College is niet structureel bezig via sponsoring en advertenties aanvullende financiering te verwerven. Wanneer toch incidenteel via sponsoring en advertenties extra inkomsten worden verkregen, zullen deze ten goede komen aan verbetering van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs, de communicatie en de leefomstandigheden van alle betrokkenen van het Maurick College. Aan de MR zal in een dergelijke situatie verantwoording worden afgelegd. Mocht het Maurick College sponsorgelden ontvangen dan houdt de school zich aan de richtlijnen vermeld in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.