Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Passend onderwijs
Het ondersteuningsprofiel

De wet schrijft voor dat iedere school in het samenwerkingsverband een Ondersteuningsprofiel heeft. Hieronder wordt verstaan “de bestuurlijk vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra onderwijsondersteuning die een individuele school biedt, eventueel in samenwerking met ketenpartners”.

De school heeft, naast een Schoolondersteuningsprofiel, het Schoolondersteuningsplan 2023-2027, dat is gebaseerd op het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Hierin staat de visie van de school op Passend Onderwijs, de ambities voor de komende jaren en de wijze van evaluatie en bijstelling van het Ondersteuningsprofiel, dat daarin is opgenomen inclusief bijbehorende protocollen. De basis ondersteuning en extra ondersteuning van het Maurick College is terug te vinden in het schema Ondersteuningsstructuur

De Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR is het medezeggenschapsorgaan dat gesprekspartner is voor het bestuur van het samenwerkingsverband De Meijerij. De belangrijkste taak van de OPR is instemmen met het Ondersteuningsplan. Daarnaast volgt de OPR de uitvoering van het Ondersteuningsplan en blijft hierover in gesprek met het samenwerkingsverband en de eigen achterban.

Toelichting:
Alle scholen in het voortgezet (en primair) onderwijs, zowel regulier als speciaal onderwijs, zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband van hun regio. Het samenwerkingsverband is een bovenbestuurlijk verband waarin de besturen van alle scholen in het primair of voortgezet onderwijs in de regio participeren. Het ondersteuningsplan beschrijft hoe de scholen in het samenwerkingsverband (swv) ervoor zorgen dat alle leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Hierin staat onder andere de basisondersteuning die alle scholen bieden, de manier waarop extra ondersteuning wordt toegewezen, hoe de financiële middelen worden verdeeld over de scholen, welke speciale of extra onderwijsvoorzieningen er zijn, enz. In de OPR zitten ouders, leerlingen en personeelsleden, in een afgewogen verhouding. 

In swv voortgezet onderwijs de Meijerij zijn dat 4 leerlingen, 4 ouders en 8 personeelsleden. Iedere ouder, iedere leerling en ieder personeelslid van een school gelegen in het geografische gebied van het samenwerkingsverband kan zich kandidaat stellen voor de OPR. De leden van de OPR worden gekozen door de leden van de MR-en van die scholen. Ook als u niet in de MR zit, kunt u zich kandidaat stellen voor de OPR.

Voor meer informatie kijk op www.demeierij-vo.nl