Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2024-2025

Contacten met ouders

Het Maurick College heeft 2184 leerlingen en 195 medewerkers.

Voor ouders en belangstellenden geeft de schoolgids/website van het Maurick College een beeld van de school. De ouders worden op de hoogte gehouden van actuele en andere zaken die betrekking hebben op het Maurick College via de nieuwsberichten op de site van onze school: www.maurickcollege.nl. Daarnaast krijgen alle ouders/verzorgers om de twee maanden een update over schoolse zaken via de nieuwsbrief. Tenslotte worden berichten die niet kunnen wachten via de mail gestuurd of aan zoon/dochter meegegeven.

Actuele berichten over het Maurick College

Over de dagelijkse gang van zaken en over allerlei bijzondere gebeurtenissen in het schoolleven van uw kind kunt u dagelijks de website van het Maurick College raadplegen (www.maurickcollege.nl). Naast actualiteiten kunt u ook via het programma Magister de andere schoolzaken bekijken (overigens pas met behulp van een wachtwoord) zoals cijfers, absenties van uw kind en andere mogelijke onregelmatigheden.  Via Peppels, onze elektronische leeromgeving, hebben de leerlingen de mogelijkheid om thuis informatie en hulp vanuit de vakken te raadplegen.

Ouderavonden per afdeling

Om in de behoefte aan algemene informatie te voorzien met betrekking tot de onderwijskundige bijzonderheden per afdeling van de school, zijn er een of meer ouderavonden per leerlingenafdeling. Tijdens zo’n informatieavond worden de specifieke bijzonderheden van die afdeling aan de orde gesteld. De algemene ouderavonden vinden plaats in de eerste weken van het schooljaar.

Rapporten

De rapporten verschijnen digitaal, in Magister, in de maanden december, maart en aan het einde van het schooljaar. Een papieren versie van het overgangsrapport krijgt u alleen aan het einde van het schooljaar. Eventuele adviezen en officiële opmerkingen kunnen op de rapporten worden vermeld.

Gespreksavonden met de mentoren

De mentoren nodigen tenminste twee keer per jaar de ouders uit voor een individueel gesprek over en met hun kind(eren). Dit gesprek vindt plaats tijdens een ouderavond. In de derde klassen en bovenbouwklassen organiseren de mentoren tenminste een keer per jaar een dergelijke ouderavond. Deze gespreksavonden kunnen een belangrijke rol spelen in het determinatie- en keuzeproces.

Gespreksavonden met de vakdocenten

Naar aanleiding van het eerste rapport kunnen de ouders van de leerlingen zich inschrijven voor gesprekken met de docenten van hun kind tijdens een zogenaamde tafeltjesavond. Doel van de gesprekken is informatie-uitwisseling tussen ouders en docenten aangaande het studieverloop.

Tussentijdse contacten

Indien de ouders/verzorgers of functionarissen van de school daar behoefte aan hebben, vindt tussentijds contact plaats. Het initiatief voor dergelijke contacten kan uitgaan van de ouders, een docent, de mentor, een van de andere leerlingbegeleiders, de coördinator of een directielid. Het onderhouden van regelmatig rechtstreeks contact wordt door ouders en school erg gewaardeerd. Ten behoeve daarvan zijn ook de e-mailadressen werknemers beschikbaar. Ouders/verzorgers kunnen via het getoonde e-mailadres de desbetreffende docent een bericht sturen met het verzoek om een afspraak te maken. Van belang is dus ook dat ouders/verzorgers mogelijke wijzigingen in hun contactgegevens in Magister aangeven zodat de school hen ten alle tijden kan bereiken.