Magister Decanaat Schoolgids
Magister Decanaat Schoolgids
Contacten met ouders

Het Maurick College heeft 2224 leerlingen en 183 medewerkers.

Voor ouders en belangstellenden geeft de schoolgids/website van het Maurick College een beeld van de school. De ouders worden op de hoogte gehouden van actuele en andere zaken die betrekking hebben op het Maurick College via de nieuwsberichten op de site van onze school: www.maurickcollege.nl en berichten die via mail worden verstrekt of aan zoon/dochter worden meegegeven.

Actuele berichten over het Maurick College

Over de dagelijkse gang van zaken en over allerlei bijzondere gebeurtenissen in het schoolleven van uw kind kunt u dagelijks de website van het Maurick College raadplegen (www.maurickcollege.nl). Naast actualiteiten vindt u op deze website ook de voorzienbare dagelijkse roosterwijzigingen en kunt u ook via het programma Magister de andere schoolzaken bekijken (overigens pas met behulp van een wachtwoord). Hierdoor kunt u op de hoogte blijven van de inhoud van het onderwijs in de diverse vakken. Ook hebben de leerlingen via Magister de mogelijkheid om thuis informatie en hulp vanuit de vakken te raadplegen en hun behaalde cijfers te bekijken. Via uw kind kunt u als ouders derhalve ook de stand van zaken wat betreft studieresultaten bijhouden.

Ouderavonden per afdeling

Om in de behoefte aan algemene informatie te voorzien met betrekking tot de onderwijskundige bijzonderheden per afdeling van de school, zijn er een of meer ouderavonden per leerlingenafdeling. Tijdens zo’n informatieavond worden de specifieke bijzonderheden van die afdeling aan de orde gesteld. De algemene ouderavonden vinden plaats in de eerste weken van het schooljaar.

Rapporten

De rapporten verschijnen digitaal, in Magister, in de maanden december, maart en aan het einde van het schooljaar. Een papierenversie van het overgangsrapport krijgt u alleen aan het einde van het schooljaar. Eventuele adviezen en officiële opmerkingen kunnen op de rapporten worden vermeld.

Gespreksavonden met de mentoren

De mentoren nodigen tenminste twee keer per jaar de ouders uit voor individueel gesprek over hun kind(eren). Dit gesprek vindt plaats tijdens een ouderavond. In de derde klassen en bovenbouwklassen organiseren de mentoren tenminste een keer per jaar een dergelijke ouderavond. Deze gespreksavonden kunnen een belangrijke rol spelen in het determinatie- en keuzeproces.

Gespreksavonden met de vakdocenten

Naar aanleiding van het eerste rapport worden de ouders van de leerlingen uitgenodigd voor gesprekken met de docenten van hun kind. Doel van de gesprekken is informatie-uitwisseling tussen ouders en docenten aangaande het studieverloop.

Spreekuur vakdocenten

Ouders kunnen te allen tijde een afspraak maken met een vakdocent. Op de site van het Maurick College kunt u de juiste e-mailadressen in de digitale schoolgids vinden via deze link. U kunt dan via het getoonde e-mailadres de desbetreffende docent een bericht sturen met het verzoek om een afspraak te maken.

Tussentijdse contacten

Indien de ouders of functionarissen van de school daar behoefte aan hebben, vindt tussentijds contact plaats. Het initiatief voor dergelijke contacten kan uitgaan van de ouders, een docent, de mentor, een van de andere leerlingbegeleiders, de coördinator of een directielid. Het onderhouden van regelmatig rechtstreeks contact wordt door ouders en school erg gewaardeerd. Ten behoeve daarvan zijn ook de e-mailadressen werknemers beschikbaar. De ouders kunnen de voortgang van het leerproces volgen via Magister. Magister is een computerprogramma dat inzicht geeft in de behaalde cijferresultaten. Via een wachtwoord dat wordt verstrekt aan de leerling, kunnen de ouders op de hoogte blijven van de resultaten evenals verzuimregistratie.