Magister Peppels Microsoft 365
Magister Peppels Microsoft 365

Schoolgids 2023-2024

Administratieve regelingen
Studiepas

Alle leerlingen van het Maurick College krijgen een studiepas. Alleen op vertoon van deze studiepas is het mogelijk om boeken in de bibliotheek te lenen. Daarnaast wordt de kaart gebruikt als identiteitskaart bij buitenlesactiviteiten. De studiepas biedt in het buitenland vaak reductie bij culturele evenementen en musea.

Aanbieden formulieren

Formulieren en dergelijke waarop een handtekening van de rector vereist is, dienen volledig ingevuld ter tekening aangeboden te worden op de administratie. De leerlingen kunnen tot 13.00 uur elke dag formulieren en dergelijke aanbieden op de administratie.

Meerderjarigheid

Een achttienjarige is voor de wet ‘handelingsbekwaam’. De ouders/verzorgers hebben tot de 21e verjaardag van de jongvolwassene nog een ‘voortgezette onderhoudsplicht’.

Deze wettelijke regeling heeft een aantal gevolgen waaraan de school zich niet kan of wil onttrekken. De inschrijving van minderjarige leerlingen op onze school geschiedt door een mondelinge of schriftelijke overeenkomst van de ouders/verzorgers van de leerling en de school: het door de ouders ondertekende aanmeldingsformulier en de toelatingsbrief van de schoolleiding. We gaan er van uit dat ook de minderjarige leerling met de inschrijving akkoord gaat en dat de overeenkomst stilzwijgend van jaar tot jaar wordt verlengd. Zo gaan we ook bij het meerderjarig worden van de leerling er van uit dat de overeenkomst met de ouders/verzorgers overgaat in een overeenkomst tussen de leerling en de school, maar dat de leerling zijn of haar ouders/verzorgers niet wil uitsluiten van informatie van de kant van de school. De schoolloopbaan gaat in onze ogen na de achttiende verjaardag gewoon verder: de leerling accepteert de bestaande regelingen van de school op dezelfde wijze als tevoren, de school blijft zich inspannen de leerling zo goed mogelijk op te leiden en te vormen.

Wet Tegemoetkoming Studiekosten VO 18+

Leerlingen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan op het Maurick College vallen onder de Wet Tegemoetkoming Studiekosten VO 18+. De financiering wordt voor de eerste maal toegekend op de eerste dag van het nieuwe kwartaal nadat de leerling 18 jaar is geworden. Vanaf dat kwartaal vervalt de kinderbijslag. De toelage geschiedt maandelijks en zij wordt steeds aan de leerling zelf verstrekt.

Iedere leerling die onder de genoemde wet valt, krijgt een basistoelage, waarvan de hoogte afhankelijk is van de woonsituatie. Voor de woonsituatie is bepalend of de leerling bij beide ouders/verzorgers dan wel bij een van hen woont of dat hij op een ander adres woont.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar het decanaat van het Maurick College of naar de DUO-informatielijn, telefoonnummer 050 5997755.

Het is aan te bevelen de tegemoetkoming aan te vragen ongeveer drie maanden voordat men 18 jaar wordt. Aanvraagformulieren zijn digitaal terug te vinden via duo.nl. Via het inloggen met Digid is het digitale formulier in te vullen en in te dienen.